ویتامین چیست و چرا بدن ما به ویتامین‌ها نیاز دارد؟
ماده آلی چیست؟ مواد آلی چه ویژگی هایی دارند؟
تیم فریس (نویسنده کتاب هفته کاری چهار ساعته)
عملیات گیره کاغذ
چند نرم افزار CRM | مقایسه نرم افزارهای CRM
شرکت مشاوره مدیریت مکنزی (مک کنزی)
شرکت مرک (Merck)
جملاتی از فیلیپ کاتلر
روبرت والراند (والران)
کتاب های آلبر کامو