نام کتابهای مت ریدلی چیست؟
پروژه هاروارد ایکس (آموزش دیجیتال دانشگاه هاروارد) چیست؟
آتشفشان و پارک ملی یلوستون چیست و کجاست؟
تبلیغات محیطی چیست؟
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) چیست؟
قلعه حیوانات یا مزرعه حیوانات (Animal Farm)
دیوید ال بیرچ (نظریه پرداز کارآفرینی)
مونتسکیو کیست؟
آزمون هوش استنفورد بینه چیست؟
مجمع جهانی اقتصاد (اجلاس داووس) چیست؟