تیم فریس (نویسنده کتاب هفته کاری چهار ساعته)
عملیات گیره کاغذ
چند نرم افزار CRM | مقایسه نرم افزارهای CRM
شرکت مشاوره مدیریت مکنزی (مک کنزی)
شرکت مرک (Merck)
جملاتی از فیلیپ کاتلر
روبرت والراند (والران)
معنی Nerd چیست؟ نرد کیست؟
ضریب نفوذ اینترنت چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟
رید هافمن