مونتسکیو کیست؟
آزمون هوش استنفورد بینه چیست؟
مجمع جهانی اقتصاد (اجلاس داووس) چیست؟
گروه علی بابا
معنی کلمه مباح چیست؟ و چه ربط یا تفاوتی با مباهات دارد؟
امی کادی (Amy Cuddy) کیست؟
بیانیه بوگوتا (۱۹۷۶) چیست؟
مدرپ (Med Rep) کیست و شرکت‌ها از استخدام مدرپ‌ چه هدفی دارند؟
نفتا چیست؟ (NAFTA) – توافق / پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی
دارسی دینوچی: پیشنهاددهنده اصطلاح Web 2.0