ایوان پاولوف (روانشناس رفتارگرا)
انریکو فرمی (Enrico Fermi)
رولف دوبلی (نویسنده کتاب هنر شفاف اندیشیدن)
زندگی نامه توماس ادیسون
نام کتابهای مت ریدلی چیست؟
پروژه هاروارد ایکس (آموزش دیجیتال دانشگاه هاروارد) چیست؟
آتشفشان و پارک ملی یلوستون چیست و کجاست؟
تبلیغات محیطی چیست؟
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) چیست؟
قلعه حیوانات یا مزرعه حیوانات (Animal Farm)