نمونه عکس های استیو مک کری عکاس نشنال جئوگرافی

عکاسان معاصر کمی هستند که به اندازه استیو مک کری (Steve McCurry) شهرت جهانی داشته باشند و حتی کسانی که در حرفه عکاسی مشغول نیستند، کارهای آنها را دیده باشند و بشناسند. استیو مک کری از عکاسان مطرح نشنال جئوگرافی است و همچنین در مگنوم عضویت دارد. در اینجا چند نمونه از عکس های استیو …