فهرست خلاصه کتاب شغل مناسب شما

عنوان کتاب: شغل مناسب شما

نویسنده کتاب: پاول تیگر – باربارا تیگر

ترجمه: مهدی قراچه داغی – دکتر حسین رحیم منفرد

بخش اول : رمزگشایی از گونه شخصیتی

فصل 1 : متناسب کردن خودتان

رمز و راز رضایت شغلی

فصل 2 : فکر می کنید چگونه انسانی هستید؟

تیپ شخصیتی خود را پیدا کنید

فصل 3 : آیینه، آیینه

تیپ شخصیتی خود را تایید کنید

بخش دوم : فرمولی برای رضایت شغلی

فصل 4 : یک شخصیت چگونه است

چهار مشرب متفاوت

فصل 5 : چه کسی پیشگام است؟

شناسایی توانمندی های ذاتی

فصل 6 : طرز کار شما

در کدام توانمندی خود، دیگران را سهیم می کنید و کدام را خود به کار می برید

فصل 7 : به سوی کامل شدن

به مرور به توانمندی های خود بیفزایید

بخش سوم :  کار کردن

فصل 8 : برون گرا، شمّی، احساسی، داوری کننده

متخصصان روابط عمومی

فصل 9 : درونگرا، شمّی، احساسی، داوری کننده

تسریع کننده تغییرات مثبت

فصل 10 : برونگرا، شمّی، احساسی، ملاحظه کننده

هر چیزی امکان پذیر است

فصل 11: درونگرا، شمّی، احساسی، ملاحظه کننده

آرام و پر از احساس

فصل 12 : برونگرا، شمّی، فکری، داوری کننده

همه چیز عالی است … سررشته امور در دست من است

فصل 13: درونگرا، شمّی، فکری، داوری کننده

شایستگی + استقلال = کمال

فصل 14 : برونگرا، شمّی، فکری، ملاحظه کننده

کارآفرینان مادرزاد

فصل 15 : درونگرا،‌شمّی، فکری، ملاحظه کننده

خلاقیت در حل مسئله

فصل 16 : برونگرا، حسّی، فکری، داوری کننده

اهل تجارت و کسب و کار

فصل 17 : درونگرا، حسّی، فکری، داوری کننده

عجله نکنید ولی درست انجام دهید

فصل 18 : برونگرا، حسّی، احساسی، داوری کننده

برایتان چه میتوانم بکنم؟

فصل 19 : درونگرا، حسّی، احساسی، داوری کننده

انجام وظیفه، افتخار من است

فصل 20 :برونگرا، حسّی، فکری، ملاحظه کننده

بیایید مشغول شویم!

فصل 21 : درونگرا، حسّی، فکری، ملاحظه کننده

با امکانات موجود بهترین کار را انجام می دهم

فصل 22 : برونگرا، حسّی، احساسی، ملاحظه کننده

نگران نباشید، شاد باشید

فصل 23 : درونگرا، حسّی، احساسی، ملاحظه کننده

هدایا هرچند ناقابل، شما را خوشحال می کند

سوالات و پاسخ‌های دیگر:

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
بهترین پاسخ