فهرست خلاصه کتاب روانشناسی اجتماعی رابرت بارون

عنوان کتاب: روانشناسی اجتماعی

نویسنده کتاب: رابرت بارون – دان بیرن – نایلا برنسکامب

مترجم: دکتر یوسف کریمی

فصل 1: حوزه روانشناسی اجتماعی

چگونه درباره دیگران فکر می کنیم و چگونه با دیگران تعامل می کنیم؟

روانشناسی اجتماعی : یک تعریف عملی

روانشناسی اجتماعی : موضوع اصلی آن

پاسخ به پرسش های مربوط به رفتار اجتماعی و اندیشه اجتماعی : روش های تحقیق در روانشناسی اجتماعی

فصل 2: شناخت اجتماعی

اندیشیدن درباره جهان واقعی

طرحواره ها: چهارچوب های ذهنی برای سازماندهی – و کاربرد – اطلاعات اجتماعی

اثر طرحواره ها بر شناخت اجتماعی:  توجه، رمزگردانی، بازیابی

منابع بالقوه خطا در شناخت اجتماعی: چرا عقلانیت کامل کمیاب تر از آن است که فکر می کنید

عاطفه و شناخت: چگونه احساسات، افکار را شکل می دهند و افکار احساسات را

فصل 3: ادراک اجتماعی

درک کردن و فهمیدن دیگران

ارتباط غیرکلامی : زبان بیانگرها، خیره شدن ها، و ایما و اشاره ها

اسناد : درک علل رفتار دیگران

شکل گیری برداشت و مدیریت برداشت : چگونه اطلاعات اجتماعی را یکپارچه می کنیم

فصل 4: نگرش ها

ارزشیابی جهان اجتماعی

شکل گیری نگرش : نگرش ها چگونه ایجاد می شوند

یادگیری اجتماعی : کسب نگرش ها از دیگران

کارکردهای نگرش : چرا ما اصولاً نگرش پیدا می کنیم

نقش بافت اجتماعی در پیوند بین نگرش ها و رفتار

کِی و چرا نگرش ها بر رفتار تاثیر می گذارند؟

نگرش ها چگونه رفتار را هدایت می کنند؟

هنر ظریف متقاعدسازی : نگرش ها چگونه تغییر می کنند؟

مقاومت در برابر تلاش های متقاعدسازی

ناهماهنگی شناختی چیست و چگونه آن را کاهش می دهیم؟

فصل 5: خود 

فهمیدن اینکه من کی هستم؟

اندیشیدن درباره خود : هویت شخصی در برابر هویت اجتماعی

عزت نفس : نگرش ها نسبت به خود

مقایسه اجتماعی : شناختن خود

خود به عنوان هدفی برای پیش داوری

فصل6: پیش داوری 

علت ها، معلول ها و درمان ها

ماهیت و منشاء تصور قالبی، پیش داوری و تبعیض (استریوتایپ)

پیش داوری و تبعیض : احساسات و اعمال نسبت به گروه های اجتماعی

چرا پیش داوری غیرقابل اجتناب نیست : فنون مقابله با اثرات آن

فصل7: جاذبه متقابل 

دیدن، خوش آمدن، آشنا شدن

تعیین کننده های درونی جاذبه : نیاز به دلبستگی و نقش اساسی عاطفه

تعیین کننده های بیرونی جاذبه : مجاورت و ویژگی های قابل مشاهده

تعیین کننده های تعاملی جاذبه : شباهت و دوست داشتن دو جانبه

فصل8: روابط نزدیک 

خانواده، دوستان، عشاق و همسران

روابط وابستگی متقابل با خانواده و دوستان در برابر تنهایی

روابط عاشقانه و عاشق شدن

ازدواج : با خوشی تا آخر عمر  و شکل دیگر

فصل9: نفوذ اجتماعی 

تغییر دادن رفتار دیگران

همرنگی : نفوذ اجتماعی در عمل

عواملی که بر همرنگی اثر دارند : متغییرهایی که میزان راه آمدن ما را تعیین می کنند

مقاومت در برابر فشار برای همرنگی : چرا بعضی اوقات ما تصمیم می گیریم که راه نیاییم

تسلیم : خواستن گاهی بدست آوردن است

نفوذ اجتماعی نمادین : چگونه وقتی دیگران حضور ندارند، تحت تاثیر دیگران قرار می گیریم؟

اطاعت  از مراجع قدرت : اگر به شما دستور بدهند حاضرید به یک غریبه بی گناه آسیب وارد کنید؟

نفوذ اجتماعی در عمل : راهکارهای نفوذ در محیط کار

فصل10: رفتار جامعه پسند 

کمک کردن به دیگران

پاسخ دادن به یک موقعیت اضطراری : آیا ناظران کمک خواهند کرد؟

عوامل بیرونی و درونی موثر بر رفتار کمک کردن

تعهد درازمدت به عمل جامعه پسند و اثرات مورد کمک واقع شدن

انگیزه اساسی برای دست زدن به اعمال جامعه پسند

فصل11: پرخاشگری

ماهیت، علل و کنترل آن

دیدگاه های نظری درباره پرخاشگری : در جستجوی ریشه های خشونت

علل پرخاشگری انسان : اجتماعی، فرهنگی، شخصی و موقعیتی

علل شخصی پرخاشگری : نوع A، خودشیفتگی، احساس جویی و تفاوت های جنسی

تعیین کننده های موقعیتی پرخاشگری : اثرات دمای بالا و مصرف الکل

پرخاشگری در روابط دراز مدت : زورگویی و خشونت در محل کار

پیش گیری و کنترل پرخاشگری : برخی فنون سودمند

فصل12: پرخاشگری

پیامدهای تعلق داشتن

گروه ها : چرا به آنها می پیوندیم و چرا آنها را ترک می کنیم

اثرات حضور دیگران : از انجام تکالیف تا رفتار در جماعت

هماهنگی در گروه ها : همکاری یا تعارض ؟

انصاف ادراک شده در گروه ها : ماهیت و اثرات آن

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
بهترین پاسخ