فهرست خلاصه کتاب رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی (ارتباطات غیرکلامی)

 نویسنده کتاب: ویرجینیا پی. ریچموند / جیمز سی مک کروسکی

مترجم: فاطمه سادات موسوی – ژیلا عبدالله پور

بخش1: ارتباطات و رفتار غیرکلامی

پندارهایی درباره ارتباطات غیرکلامی

پیامهای غیرکلامی در برابر پیام های کلامی

تفاوت زبانی / تفاوت پیوستگی / تفاوت پردازش / تفاوت پیامد / تفاوت مطلق

تعمد و ارتباط غیرکلامی

فرهنگ و ارتباط غیرکلامی

کارکردهای پیام های غیرکلامی

مقوله های پیام های غیرکلامی

ظاهرفیزیکی / اشاره و حرکت / چهره و رفتار چشمی / رفتارآوایی / فضا / لمس کردن / محیط / زمان

بخش 2:  ظاهر فیزیکی 

جذابیت

انواع جذابیت / تثبیت سازی ذهنی / پدیداری قضاوت / جذابیت: یک شمشیر دولبه / تاثیرات جذابیت

مفهوم اندام شخصی

پیام های غیرکلامیِ شکل و اندازه بدن

پیام های غیرکلامی قد، وزن، و رنگ پوست / پیام های غیرکلامی مو

ظاهر و لباس

چرا مردم مطابق میل خود لباس می پوشند؟ / تعمیم هایی درباره لباس

مصنوعات و زیورآلات

بخش 3: اشاره و حرکت  

نگاهی نظری به حرکت و اشاره

رویکرد ساختاری جنبش شناسی / رویکرد متغییر ظاهری جنبش شناسی

انواع اشاره و حرکت

علامت ها / نمایش گرها / کنترل کننده ها / حالت های نمایشی تاثیرگذار / تنظیم کننده ها

حالت بدن

چگونه حالت بدن پیام می فرستد؟ / توانایی ارتباطیِ حالت بدن

حرکت و سبک ارتباط گر

سبک نمایشی / سبک غالب / سبک متحرک / سبک راحت / سبک دقیق / سبک آزاد / سبک دوستانه / سبک جنجالی

سبک تاثیرگذار / سبک های کلیِ ارتباط گر

تاثیرات حرکت و اشاره های بدن

سبک ارتباط گر / ساده کردن رمزگذاری و رمزگشایی / نقش نمایشگرها در رمزگشایی / ادراک های مثبت و منفی

تحقیق درباب نزدیک شدن

بخش 4: رفتار چهره 

اهمیت حالتهای چهره

دیدگاه های فراگیری و رشد

دیدگاه (1): تکامل و انتخاب طبیعی / دیدگاه (2): عوامل بیرونی / دیدگاه (3): ذاتی و اکتسابی

مدیریت چهره و بیان احساسات

نقاب زدن / تشدید / خنثی سازی / تضعیف

روش های ابراز چهره

بخش 5: رفتار چشم 

ویژگی ها و کارکردهای رفتار چشم

ویژگی های رفتار چشم / کارکردهای رفتار چشم

انواع رفتار چشم

حرکات جانبی جفت شده چشم / گشاد شدن مردمک / فریب کاری و رفتار چشم

رفتار چشم و تفاوت های فردی

ماهیت روابط / تفاوتهای فرهنگی / تفاوتهای بافتی / تفاوتهای شخصیتی / تفاوتهای جنسیتی

بخش 6: رفتار آوایی 

مقوله های رفتار آوایی

حالت صدا / کیفیت های صدا و آواسازی / اثرگذاری صدا / سکوت و مکث / کاربرد سکوت در ارتباطات

رفتار آوایی و جایگزینی تعامل

ابقای نقش / رفتار تسلیمی / رفتار تقاضایی / انکار نقش / لهجه و گویش

تاثیرات رفتار آوایی

رفتار آوایی و احساسات / رفتار آوایی و شخصیت / رفتار آوایی و یادگیری / رفتار آوایی و اقناع / رفتار آوایی و جذابیت / رفتار آوایی و اعتماد به نفس / ویژگی های آوایی بیان خوب

بخش 7: فضا و بوم پایی (قلمروجویی) 

پدیده قلمروجویی

مقوله های قلمرو / دفاع ارضی و تعدی / عوامل تاثیرگذار بر دفاع ارضی

فضای شخصی

فاصله میان فردی / تفاوت های جنسیت / تفاوت های فرهنگی / تفاوت های فرهنگی / تفاوت های سنی / تفاوت های شخصیتی / عُیوب / تفاوتهای روانی و مُنحط

ازدحام و تراکم

بخش 8: بساوایی و ارتباطات 

مقوله های لمس کردن

لمس کردن حرفه ای – عملی / لمس کردن اجتماعی – مودبانه / لمس کردن دوستانه – صمیمی / لمس کردن عاشقانه – صمیمی

هنجارهای لمس کردن و ارتباطات

تفاوت های فرهنگی / تفاوت های جنسیت / اجتناب یا ترس از تماس

تکامل دوره های زندگی و لمس کردن

لمس کردن در حیوانات

لمس کردن چه چیزی را انتقال می دهد؟

لمس کردن و عواطف / لمس کردن و موقعیت اجتماعی / لمس کردن و خود نزدیکی

تاثیرات ناشی از فقدانِ تماس

بخش 9:محیط زندگی و محیط فیزیکی  

ویژگی های ادراکیِ محیط / ادراک رسمیت / ادراک گرمی / ادراک خصوصی / ادراک خودمانی / ادراک محدودیت / ادراک فاصله

معماری و محیط

آرایش فضایی

شکل میزها / چیدن صندلی ها / چیدمان فضای اداری

سایر عوامل محیطی

جذابیت محیط / رنگ در محیط / نورپردازی در محیط / دما و محیط / عطر و بو

اهمیت بوها

بخش10: زمان 

جهت یابی های زمان

جهت یابی های روان شناختی زمان / جهت یابی های زیست شناختی زمان / جهت یابی های فرهنگی زمان/ وقت شناسی / وقت تک زمانه و چندزمانه

تاثیرات استفاده از زمان

بخش 11: نزدیک شدن و ارتباطات 

تعریف نزدیک شدن

نزدیک شدن کلامی / رفتارهای غیرکلامی / نزدیک شدن غیرکلامی / ظاهر فیزیکی / اشاره های حرکتی و حرکات بدن / حالتهای چهره و رفتار چشم / رفتار آوایی / رفتار فضایی / رفتار بساوشی / عوامل محیطی / عطر و بو / عوامل زمان

پیامدهای نزدیک شدن

افزایش دوست داشتن وابستگی و محبت / سبک ارتباطی خوش برخورد تر بودن / تفاهم، درک و جسارت بیشتر / افزایش همبستگی بین تعامل کنندگان / کاهش اضطراب / کاهش تفاوت های موقعیت اجتماعی / افزایش ادراک های قابلیت ارتباط

نقاط ضعف نزدیک شدن

بخش 12: ارتباط غیرکلامی زن و مرد 

تعریف موضوع ها: جنس و جنسیت

شکل گیری رفتار غیرکلامی در زن ها و مردها

ویژگی های متمایز و مشابه: دوراهی

ظاهرفیزیک و جذابیت / اشاره های حرکتی و حرکات بدن

چهره و رفتار چشم / رفتار آوایی / فضا / مشکلات دوری گزیدن / حساسیت غیرکلامی

مزایای نزدیک شدن

نقاط ضعف نزدیک شدن

انسان دوجنسیتی

بخش 13: روابط غیرکلامی رئیس و مرئوس 

ویژگی های شاخص

نقش پیام های غیرکلامی

ظاهر فیزیکی / اشاره های حرکتی و حرکات بدن / چهره و رفتار چشم / رفتار آوایی / فضا / لمس کردن

نتیجه گیری های حاصل از روابط رئیس و مرئوس

نزدیک شدن در محل کار

مزایای نزدیک شدن / نقاط ضعف نزدیک شدن

بخش 14: روابط غیرکلامی معلم – شاگرد  

نقش معلم

معلم در نقش سخنران / معلم در نقش میانجی / معلم در نقش مربی / معلم در نقش گرداننده / معلم در نقش هماهنگ کننده / معلم در نقش کنترل کننده

نقش ارتباطات غیرکلامی

ظاهر معلم / ظاهر دانش آموز / اشاره حرکتی / رفتار چهره / رفتار چشم / رفتار آوایی / فضا / لمس کردن / بو/ زمان

پیامدهای نزدیک شدن معلم

نقاط ضعف بالقوه نزدیک شدن

بخش 15: روابط میان فرهنگی 

تعریف ارتباطات میان فرهنگی

ویژگی های فرهنگ

رفتار غیرکلامی

ظاهر و جذابیت / اشاره حرکتی و حرکت / چهره و رفتار چشم / رفتارآوایی / لمس کردن / زمان / بو

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
بهترین پاسخ