فهرست خلاصه کتاب تحلیل استراتژی در عصر حاضر

عنوان کتاب : تحلیل استراتژی در عصر حاضر

نویسنده کتاب : رابرت ام . گرنت

مترجمین : بیژن نهاوندی – نوید جعفری نژاد – الهویردی تقوی – عادل آذر

بخش اول: مقدمه

فصل اول : مفهوم استراتژی

مقدمه و اهداف / نقش استراتژی در موفقیت / چارچوب اساسی تحلیل استراتژیک / تاریخچه مختصری از استراتژی کسب و کار / مدیریت استراتژیک، امروز /نقش تحلیل در تدوین استراتژی

بخش دوم:  ابزارهای تحلیل استراتژی

فصل دوم : اهداف، ارزش ها و عملکرد

مقدمه و اهداف / استراتژی به منزله / جستجوی ارزش / استراتژی و آپشن های واقعی / تحلیل عملکرد در عمل / ماورای سود : ارزش ها و مسئولیت اجتماعی

فصل سوم : تحلیل صنعت : مبانی

مقدمه و اهداف / از تحلیل محیطی تا تحلیل صنعت / عوامل تعیین کننده سود صنعت : تقاضا و رقابت / تحلیل جذابیت صنعت / به کارگیری تحلیل صنعت / تعریف صنایع: مرزها تا کجا امتداد می یابند / از جذابیت صنعت تا مزیت رقابتی : تعیین عوامل کلیدی موفقیت

فصل چهارم : مباحث دیگر در تحلیل صنعت و رقابت

مقدمه و اهداف / بسط چارچوب نیروهای پنج گانه / سهم تئوری بازی / تحلیل رقیب / تحلیل بخش بندی / گروه های استراتژیک

فصل پنجم : تحلیل منابع و قابلیت ها

مقدمه و اهداف / نقش منابع و قابلیت ها در تدوین استراتژی / منابع شرکت / قابلیت های سازمانی / ارزیابی منابع و قابلیت ها / تحلیل منابع و قابلیت ها در عمل

فصل ششم : توسعه منابع و قابلیت ها

مقدمه و اهداف / توسعه منابع / چالش توسعه قابلیت / رویکردهای توسعه قابلیت / مدیریت دانش و دیدگاه مبتنی بر دانش / طراحی سیستم های مدیریت دانش

فصل هفتم : ساختار سازمان و سیستم های مدیریت : مبانی اجرای استراتژی

مقدمه و اهداف / سیر تکامل بنگاه / مساله سازمانی : تطبیق تخصصی سازی با هماهنگی و همکاری / سلسله مراتب در طراحی سازمانی / سازمان دهی بر مبنای شدت هماهنگی / شکل های ساختاری نوین / سیستم های مدیریت برای هماهنگی و کنترل

بخش سوم:  تحلیل مزیت رقابتی

فصل هشتم : ماهیت و منشا مزیت رقابتی

مقدمه و اهداف / ظهور مزیت رقابتی / پایدار ساختن مزیت رقابتی / مزیت رقابتی در بازارهای متفاوت / انواع مزیت رقابتی : هزینه و تمایز

فصل نهم : مزیت هزینه

مقدمه و اهداف / استراتژی و مزیت هزینه / منشا مزیت هزینه / کاربرد زنجیره ارزش / در تحلیل هزینه ها /

فصل دهم : مزیت تمایز 

مزیت تمایز / ماهیت تمایز و مزیت تمایز / تجزیه و تحلیل تمایز : جانب تقاضا / تجزیه و تحلیل تمایز : جانب عرضه / جمع بندی : زنجیره ارزش / در تجزیه و تحلیل تمایز

بخش چهارم: استراتژی های کسب و کار در بسترهای صنعتی مختلف

فصل یازدهم : سیر تکامل صنعت و تغییر استراتژیک 

مقدمه و اهداف / چرخه حیات صنعت / ساختار، رقابت و عوامل موفقیت در طول چرخه حیات / تغییر و انطباق سازمانی

فصل دوازدهم : صنایع فن آوری محور و مدیریت نوآوری

مقدمه و اهداف / مزیت رقابتی در صنایع حساس به فناوری / استراتژی هایی برای بهره برداری از نوآوری : تدارک شرایطی برای نوآوری

فصل سیزدهم : مزیت رقابتی در صنایع بالغ

مقدمه و اهداف / مزیت رقابتی در صنایع بالغ / پیاده سازی استراتژی در صنایع بالغ : ساختار، سیستم ها و سبک / استراتژی هایی برای صنایع رو به افول

بخش پنجم:استراتژی شرکت

فصل چهاردهم : ادغام عمودی و گسترش شرکت

مقدمه و اهداف / هزینه های دادو ستد و گستره شرکت ها / هزینه ها و منفعت های ادغام عمودی / طراحی ارتباطات عمودی

فصل پانزدهم : استراتژی های جهانی و شرکت چند ملیتی

مقدمه و اهداف / نکات ضمنی رقابت بین المللی برای تحلیل صنعت/ تحلیل مزیت رقابتی در یک بستر بین المللی / به کارگیری چارچوب : مکان بین المللی تولید / به کارگیری چارچوب : استراتژی های ورود به خارج / استراتژی های چندملیتی : ادغام جهانی در برابر تمایز ملی / استراتژی و سازمان در شرکت چند ملیتی

فصل شانزدهم : استراتژی تنوع

مقدمه و اهداف / روندهای تنوع در گذر زمان / محرک های تنوع / مزیت رقابتی ناشی از تنوع / تنوع و عملکرد

فصل هفدهم : پیاده سازی استراتژی شرکت: مدیریت شرکت چند کسب و کاری

مقدمه و اهداف / حکمرانی و ساختار شرکت چند کسب و کاری / نقش مدیریت شرکت / مدیریت پورتفوی شرکت / مدیریت کسب و کارهای مجزا / مدیریت پیوندهای میان کسب و کارها / مدیریت تغییر در شرکت چند کسب و کاری / استراتژی بیرونی : ادغام ها و تملک ها

فصل هجدهم : روندهای کنونی در مدیریت استراتژیک

مقدمه و اهداف / محیط بیرونی نوین کسب و کار / مدیریت در یک بحران اقتصادی / جهت گیری های نوین در تفکر استراتژیک / بازطراحی سازمان / مدل های نوین رهبری

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
بهترین پاسخ