دانشگاه های ارائه دهنده دوره MBA‌ در ایران

دانشگاه های متعددی در ایران، دوره MBA را به صورت روزانه ارائه می‌کنند. فهرست این دانشگاه ها به شرح زیر است:

  • دانشکده علوم اقتصادی
  • دانشگاه الزهرا
  • دانشگاه بین المللی امام خمینی (قزوین)
  • دانشگاه تبریز
  • پردیس قم دانشگاه تهران
  • دانشگاه سمنان
  • دانشگاه شاهرود

البته اکثر این دانشگاه ها دوره شبانه MBA هم دارند.

ضمناً دانشگاه پیام نور و دانشگاه علوم و فرهنگ (تهران) و دانشگاه علوم و فنون مازندران هم از جمله دانشگاه های ارائه دهنده دوره MBA‌ در ایران هستند.

لینک مرتبط:

ظرفیت هر یک از دانشگاه های ارائه دهنده دوره MBA‌ در ایران

دوره MBA آنلاین در متمم

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا