فهرست خلاصه کتاب هوش عاطفی دانیل گلمن

عنوان کتاب : هوش عاطفی

نویسنده کتاب : دکتر دانیل گلمن

مترجم : حمیدرضا بلوچ

بخش اول: مغز عاطفی بشر

فصل 1 : نقش عواطف و احساسات در زندگی

فصل 2 : کالبد شکافی یک تسخیر هیجانی

بخش دوم: سرشت هوش عاطفی

فصل 3 : وقتی که تیزهوشی به حماقت می انجامد

فصل 4 : خودت را بشناس

فصل 5 : اسیر خشم و شهرت

فصل 6 : استعداد خارق العاده

فصل 7 : ریشه های وحدت و همدلی

فصل 8 : مهارت های اجتماعی

بخش سوم: کاربرد هوش عاطفی

فصل 9 : دشمنان درونی

فصل 10 : اداره امور با قلب

فصل 11 : تاثیر ذهن بر جسم

بخش چهارم: دوران کودکی فرصتی استثنایی برای یادگیری درس های عاطفی

فصل 12 : خانواده، نخستین مدرسه یادگیری عواطف

فصل 13 : شوک های عاطفی و یادگیری مجدد درس های عاطفی

فصل 14 : مزاج جنبه تقدیری ندارد

بخش پنجم: سواد عاطفی

فصل 15 : ارزش سواد عاطفی [و هوش عاطفی]

فصل 16 : آموزش عواطف و احساسات

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
بهترین پاسخ