جامع و مانع یعنی چه؟

جامع و مانع یک صفت است که می‌تواند برای یک تعریف یا یک فهرست یا یک دوره آموزشی یا هر مفهوم مشابه دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

جامع به این معنی است که هر چه لازم بوده است در اینجا جمع است (فهرست کامل است).

مانع هم به این معناست که هیچ چیز اضافی در آن وجود ندارد و در واقع از ورود زوائد، ممانعت به عمل آمده است.

تعریف جامع و مانع از بازاریابی مستقیم، یعنی:

  • جامع است. پس هر مصداقی از بازاریابی مستقیم پیدا کنید در این تعریف گنجانده شده است.
  • مانع است. یعنی موردی را پیدا کنید که بازاریابی مستقیم نیست اما این تعریف در موردش مصداق داشته باشد.

فهرست جامع و مانع از کتابهای روانشناسی عزت نفس، یعنی:

  • جامع است. پس هر کتابی که به روانشناسی عزت نفس مربوط باشد، در این فهرست آمده.
  • مانع است. یعنی نمی‌توانید کتابی را در این فهرست بیابید که مربوط به عزت نفس نباشد.

همانطور که می‌بینید، تعبیر جامع و مانع را به سادگی نمی‌توان به هر تعریف یا فهرست اطلاق کرد.

چنانکه در مثال فوق، فهرست جامع و مانع از کتابهای مربوط به یک حوزه‌ی خاص، از لحاظ منطقی قابل تدوین به نظر نمی‌رسد.

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا